Setkání s přírodou v údolí Jevišovky

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: v 9,00 hod sraz u tvrze Boskovštejn

Popis akce: Lehká vycházka do údolí řeky Jevišovky v nejbližším okolí obce Boskovštejn u Jevišovic. Exkurze vede po levém břehu řeky Jevišovky na lokalitu Měchounčný kopec, která je třetím rokem v péči ZO ČSOP Kněžice. Měchounčný kopec je vyjímečně zachovalá lesostep o rozloze 5 ha vzdálená asi 1,5 km jihozápadně od obce, nejrozsáhlejší pozůstatek společenstev suchých trávníků v údolí řeky Jevišovky. Lesostep je významná svým výskytem ohrožených druhů rostlin (smil písečný, křivatec český, v minulosti koniklec velkokvětý, pravděpodobně kociánek dvoudomý) a živočichů (otakárek ovocný, okáč kostřavový, saranče Stenobothrus nigromaculatus, běžník vřesovištní nebo krasec měďák) vázaných na xerotermní biotopy. Populárně-naučnou vycházku povedou entomolog a botanik a široká veřejnost se dozví o významu stepí v krajině, o jejich druhovém bohatství a o způsobu péče o ně. Zm íněna bude i funkce říčního údolí jako biologické dálnice pro živočichy i rostliny a možná se nám podaří ulovit a dětem ukázat i nějakého raka. Doporučujeme pevnou obuv, neboť lesostep na Měchounčném kopci je v příkrém svahu nad řekou. Těm, kteří se vyšplhají až na vršek stepi, kde se nachází stopy po římském ležení, se bude hodit dalekohled k obdivování krásných výhledů do krajiny Jevišovicka. Délka exkurze bude cca 2 hodiny, max. do 12 h.

Pořadatel: ZO CSOP Kněžice
Kontakt: Kateřina Feikusová
e-mail: katerina.feikusova@chaloupky.cz

tel:604157350